• Сьогодні: Субота, 13 Серпня, 2022
Інфо ПС

Політичної волі для боротьби з корупцією в Україні немає

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÑÁÓ, íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé è îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ ÑÁÓ Âèêòîð Òðåïàê âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè ðóêîâîäñòâà Ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû âåäîìñòâà, â Êèåâå, 10 îêòÿáðÿ 2015 ã. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

        Наприкінці травня колишній перший заступник голови СБУ, начальник Головного управління “К” генерал Віктор Трепак передав у НАБУ так звану “чорну бухгалтерію” Партії регіонів із зафіксованими виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів. Серед фігурантів матеріалів виявилися відомі політики, міністри, депутати, судді, а також американський політтехнолог Пол Манафорт. Останній після розголосу змушений був піти у відставку з посади керівника виборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Пропонуємо вашій увазі думки генерала Трепака з інтерв’ю “Апострофу”:

– На підставі цих матеріалів можна довести, що протягом багатьох років в Україні діяла злочинна організація, яка захопила державну владу і неправомірно використовувала її. А також те, що Янукович прийшов до влади незаконно і не був легітимним президентом України. Тобто для мене це важливий юридичний результат.

Зараз багато фігурантів цих матеріалів не тільки себе спокійно відчувають, але і займають ключові посади в системі нинішньої влади. Фундамент корупції не зруйновано. Інститут “смотрящих” відновлено, в тому числі за рахунок тих, хто виконував цю функцію за попередньої влади.

У США після резонансу Манафорт змушений був негайно піти у відставку. Але наші чиновники, прізвища яких вже “спливли” в “чорній бухгалтерії ПР”, всі на місцях.

Я вважаю, резонанс повинні викликати результати розслідування – оголошення підозр, направлення до суду справ, винесення вироків. Вибіркове “викидання” в ЗМІ вигідної комусь інформації може призвести до банального політичного кілерства і примітивного заробляння дивідендів. Я вже не кажу про те, що це ускладнить або навіть унеможливить ефективне розслідування цих матеріалів.

Конкретика стосовно фігурантів “чорної бухгалтерії” може з’явитися тільки в результаті офіційного розслідування НАБУ і ГПУ. Деякі виступають за негайне оприлюднення НАБУ всіх матеріалів. В принципі, я допускаю оприлюднення всієї “чорної бухгалтерії” в тому вигляді, в якому вона існує, але тільки за умови, якщо з якихось суб’єктивних причин офіційне розслідування виявиться безрезультатним. Тобто коли держава розпишеться у своєму безсиллі виконати вимоги Конституції та законів.

    Я поінформував суспільство тільки про факт існування “чорної бухгалтерії Партії регіонів” та передачу її в НАБУ. Говорити про конкретні прізвища, факти, цифри не став, тому що як оперативний працівник добре розумів, що це може призвести до знищення слідів злочинів. Хоча безперечно, тоді я міг назвати десятки відомих в Україні та за її межами чиновників, які фігурують у зазначених матеріалах. Після того, як я передав “чорну бухгалтерію” в НАБУ, народний депутат Сергій Лещенко негайно оприлюднив документи, які у нього були, за його словами, ще з початку року.

Я навіть не знаю, чи це були оригінали, чи копії. Але суспільний резонанс таке оприлюднення викликало серйозний. Чи пішло це на користь слідству? Як на мене – ні. Але точно це можуть сказати в НАБУ і САП, оскільки вони проводять розслідування.

    Я брав участь у десятках успішних розслідувань за фактами хабарництва, які завершилися звинувачувальними вироками. Якщо б хоча б по одному з них було щось на кшталт “чорної бухгалтерії” – це було б просто оперативне і слідче щастя! Хабарництво – це дуже латентна злочинна діяльність. Як правило, ніхто ніколи письмово не фіксує, кому дав або у кого і за що взяв.

У моїй практиці були випадки, коли факт хабарництва проходив в суді взагалі без наявності предмета хабара. По тій же справі судді Зварича одним з доказів суд визнав написану ним просту записку, в якій зазначалася лише сума і номер судової справи. А тут ми маємо оригінальну фіксацію фактів дачі-одержання хабарів із прізвищами, датами, сумами, підписами, призначенням незаконної винагороди… Це ж доказовий Клондайк!

Безперечно, для того, щоб інформація “чорної бухгалтерії” лягла в основу обвинувачення, потрібно провести величезну оперативно-слідчу роботу. З точки зору Кримінального процесуального кодексу, матеріали “чорної бухгалтерії” мають безперечну доказову силу. По-перше, вони передані в НАБУ в установленому законом порядку. По-друге, є самодостатніми в юридичному плані доказами, оскільки повністю відповідають вимогам, які КПК пред’являє до доказів. По-третє, вони надають колосальні можливості для отримання нових доказів шляхом проведення слідчих дій.

Для встановлення істини важливий зміст цих матеріалів. А де вони зберігалися, хто, звідки, коли і як їх виніс і кому передав – має другорядне значення. Якщо виходити з державних інтересів, то треба бути вдячними тому, хто ці матеріали зберіг. “Чорна бухгалтерія” Партії регіонів – просто рідкісна знахідка для оперативників і слідчих, яка може потрапити в руки правоохоронців раз в сто років. Ці матеріали – унікальний шанс для системного оновлення державної влади.

Моє рішення про передачу матеріалів “чорної бухгалтерії” Партії регіонів у НАБУ обумовлено двома головними причинами. Перша з них – суто юридична. Матеріали я отримав не як посадова особа СБУ, а як громадянин. На той час я вже не працював першим заступником голови-начальником Главку “К” СБУ, я не обіймав жодної посади в Службі і був підписаний мій рапорт про звільнення з органів безпеки.

На основі аналізу отриманих матеріалів були ознаки дачі-отримання хабара в особливо великих розмірах посадовими особами високого рівня. Відповідно до КПК, ці злочини належать до виключної підслідності НАБУ, а не СБУ чи Генпрокуратури. Тому з точки зору закону у мене просто не було варіантів щодо того, якому з правоохоронних органів передавати ці матеріали.

Друга причина полягала в тому, що я був переконаний в абсолютній приреченості цих матеріалів у разі потрапляння їх в СБУ. Адже ними займався б Главк “К”, тоді вже керований Демчиною, якого ЗМІ називають людиною “Кононенко-Грановського”. Він був моїм підлеглим, я дуже добре знаю його ділові та особисті якості, принципи діяльності, а також тих, хто за ним “стоїть”. Тому я легко міг передбачити “долю” цих матеріалів…

Я також враховував той факт, що НАБУ менш політично заангажований і найбільш незалежний правоохоронний орган. Зате за законом СБУ чітко знаходиться “під” президентом, що могло вплинути на хід і результати перевірки “чорної бухгалтерії”. А чи міг я просто зайти до голови СБУ Василя Грицака і проінформувати його про отримання зазначених матеріалів? Звичайно, міг. Але не хотів ставити Василя Сергійовича в незручне становище. Я добре знав, як би розвивалися події після цього. На той момент рішення мною було вже прийнято, я взяв усю відповідальність на себе і зробив так, як вважав за необхідне відповідно до закону.

Як перший заступник голови-начальник Главку “К” СБУ я зустрічався з президентом Порошенко по службових питаннях. Останньою була зустріч в кінці жовтня минулого року після мого виступу на антикорупційному парламентському комітеті, на якому була заслухана справа “діамантових прокурорів”. Ця зустріч стала для мене вирішальною. Вона, а також ряд інших обставин дали мені чітке розуміння того, що реальної політичної волі щодо боротьби з корупцією в Україні немає. Що працювати так, як того вимагає закон і так, як я хотів і вмію працювати, мені просто не дадуть. А працювати за правилами, які мені нав’язували всупереч моїй позиції, я не хотів. Як кажуть, готовий служити, але не прислужувати…

Повертатися в СБУ в нинішній ситуації не бачу ніякого сенсу. Адже негативні тенденції, які змусили мене піти з роботи, за цей час тільки посилилися. З приходом Юрія Луценка на посаду генпрокурора “погода” в прокуратурі однозначно змінилася на краще. Це треба визнати. Наскільки ефективною буде робота прокуратури надалі – покаже час. Але треба розуміти, що для цього потрібні кардинальні зміни. По-перше, кадрів, по-друге, принципів діяльності. Щодо кадрів є великі питання. Люди Шокіна зберегли посади у всій прокурорській ієрархії. Плюс кадри Яреми-Даниленка, що майже одне і те ж. Залишилися на своїх посадах заступник генпрокурора зі слідства Столярчук, начальник головного слідчого управління Грищенко, начальник управління внутрішньої безпеки Дзюба, начальник департаменту кадрів Горбань, отримав підвищення скандально відомий слідчий Сус, зайняв місце прокурора Києва шокинський заступник Говда… За наявною інформацією, навіть Куценко, якого називали “обличчям Шокіна”, продовжує працювати в ГПУ!

Навіть за наявності великого бажання новий генпрокурор не зможе зі “старими” кадрами організувати роботу прокуратури по-новому. Можна скільки завгодно заявляти про незалежність і самостійність прокуратури, але всім відомо, що ключові рішення в цьому відомстві приймалися на Банковій.

Якщо спецслужба стає об’єктом нагляду “смотрящих”, то це вже не спецслужба, а щось зовсім інше. В СБУ повинен бути один керівник – її голова.

Останнім часом СБУ цілеспрямовано перетворюють на відданий “загін”, що згубно позначається на стані національної безпеки. Ми це вже проходили, і наслідки Україна буде ще довго “розхльобувати”.

Великою помилкою всіх президентів було те, що замість утвердження СБУ в якості сильної національної спецслужби вони намагалися поставити її на службу собі особисто. Згубною також вважаю практику, коли голова Служби не в повній мірі впливає на кадрову політику в очолюваному ним відомстві, коли ключові кадрові рішення приймаються сторонніми для Служби особами. Зрозуміло, що керувати такими “кадрами” фактично будуть ті, хто пролобіював їх призначення.

   …Звільнений від займаної посади співробітник СБУ, який був старшим групи, що проводила обшук у Корнійця. Фактично відсторонений від службових справ мій заступник, який керував операцією із затримання одного з “діамантових прокурорів”. Є подання про звільнення від займаних посад інших працівників Главку “К”, які працювали у справі “діамантових прокурорів”. Тобто все підтверджується і все робиться за схемою, яку застосував Шокін до прокурорських працівників, які починали розслідування справи “діамантових прокурорів”. Тільки в Службі це робиться не нахрапом, а більш “делікатно” – зважаючи на зміну обставин і суспільний резонанс. У той же час альянс Шокін-Демчина зберігається, оскільки вони мають загальні інтереси і міцну “прив’язку” до одного центру впливу.

…Є всі передумови для того, щоб СБУ поповнилася освіченими, добре підготовленими, я б навіть сказав, просунутими і, що сьогодні дуже важливо, патріотично налаштованими співробітниками. Як на мене, вони нічим не будуть поступатися співробітникам найсильніших спецслужб світу. У той же час ми можемо програвати в технічному оснащенні, матеріальному та фінансовому забезпеченні. А методи і принципи діяльності спецслужб однакові в усьому світі.

Становлення сильної спецслужби триває не одне десятиліття. Розвиток вітчизняної спецслужби не завжди відбувався за сприятливих обставин. При розпаді СРСР і в період правління Януковича вона пережила два потрясіння і зазнала непоправних втрат. Коли керівництво спецслужби біжить у ворожу державу, знищуючи одні важливі оперативні матеріали і забираючи з собою інші, а також розкриваючи всі секрети ворогу, то відновити її функціональну здатність дуже складно. Але цілком можливо.

Після Революції Гідності розпочався якісно новий етап розвитку СБУ, вона має всі шанси стати сильною українською спецслужбою. Головне – цей шанс не втратити, не дати політикам і ділкам можливості користуватися Службою, як вони це робили раніше.

…Скоро мине три роки з тих пір, коли парламент звільнив за порушення присяги п’ять суддів КСУ, а ще сімох рекомендував звільнити президентові і з’їзду суддів. Давайте згадаємо, що підставою для такого голосування парламенту було прийняття рішень КС, котре Янукович використав для узурпації влади. На початку березня 2014 року Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом узурпації влади Януковичем. І що ми маємо на сьогоднішній день? Один пішов у відставку у зв’язку із закінченням строку перебування на посаді, а шестеро з рекомендованих до звільнення суддів КСУ продовжують здійснювати “конституційне судочинство”. Тому що президент і з’їзд суддів проігнорували цю рекомендацію.

Зараз ці судді оцінюють на предмет конституційності закон про люстрацію – фактично, оцінюють свої власні дії, оскільки парламент визнав, що вони у неконституційний спосіб змінили конституційний лад, а ГПУ підозрює у сприянні узурпації влади Януковичем. По-моєму, очевидний конфлікт інтересів. І не тільки у зазначених шести суддів, але і ще як мінімум у трьох, які у 2013 році були введені в склад КСУ Януковичем і з’їздом суддів. Всі вони пройшли через кабінет Януковича.

І нікого з влади це особливо не хвилює, крім хіба що народного депутата Єгора Соболєва, який постійно порушує це питання. Голова КСУ Баулін – бажаний гість в Адміністрації президента, у нього там повне розуміння.

Як і при Януковичі, КС старанно ухвалює потрібні рішення. Дав добро на судову реформу, якою судову владу “загнали” під президента. Розтлумачив положення Конституції про наступну чергову сесію парламенту так, що “на голову не налазить”… Тому все більше починаєш вірити тим, хто каже, що суддів КС, які служили Януковичу, просто передали на службу новій владі. За гарантію непритягнення їх до відповідальності і спокійний відхід у відставку. Тобто за принципом “ти – мені, я – тобі”. А ці імпульси, як ви кажете, із залученням суддів КС до відповідальності – це лише гра для заспокоєння суспільства. Ну і паралельно для міцного утримання суддів “на гачку”, «щоб не сіпалися”.

Якщо пам’ятаєте, директор НАБУ Ситник говорив, що в записах “бухгалтерії” зафіксована величезна сума в долларах для КС.

Злочинність і покарання в Україні визначаються єдиним законом – Кримінальним кодексом. Ніяких особливих підстав кримінальної відповідальності суддів кодекс не встановлює. Це питання виникало у слідчих СБУ в 2015 році, коли вони почали справу стосовно суддів КС за винесення неправосудних рішень. Тоді слідчі з урахуванням положень Кримінального кодексу прийшли до думки, що жодних юридичних перешкод для притягнення суддів КС до кримінальної відповідальності немає. Потім були підготовлені проекти підозр окремим суддям КС. Зокрема, голові суду Бауліну, які тодішній голова СБУ Валентин Наливайченко передав в ГПУ. Де вони безслідно зникли. Це і не дивно, тому що Баулін був з Шокіним “на короткій нозі” – вони разом проводили уїкенди, рибалили…

У новій редакції статті 149 Основного Закону передбачено, що суддю КС не можна притягнути до відповідальності за голосування при розгляді справ, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. А оскільки ГПУ вбачає, що судді КС при ухваленні відповідних рішень у 2010 році свідомо сприяли Януковичу в узурпації влади, тобто скоїли злочин, то у неї є всі законні і конституційні підстави для притягнення суддів до відповідальності.

Вирішення питання про затримання або арешт судді КС жодним чином не перешкоджає його допиту, оголошенню йому підозри, проведенню обшуків, експертиз і винесенню обвинувального вироку. Затримання та арешт судді може взагалі не знадобитися.

Якщо процесуальний “локомотив” зрушиться з місця, то він “проб’є” і стіну кругової поруки. Справжня проблема – в тому, що цей локомотив загнали на запасні шляхи і не хочуть звідти його виводити. Тільки заспокоюють суспільство, що він “знаходиться під усіма парами”. І періодично цей пар випускають…

Жовтень03/ 2016

Ваша email адреса не публікується. Поля, обов'язкові для заповнення, позначені *

Ви можете використовувати такі HTML теги та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Звернення єпископів УГКЦ до представників органів державної влади, політикуму та громадянського суспільства України